fbpx

Jak wyznaczyć cele firmy? – przykłady oraz rozwiązania ułatwiające ich wyznaczenie!

Wyznaczanie celów biznesowych jest kluczem do sukcesu każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Precyzyjnie określone cele kierują działaniami, motywują zespół i pomagają oceniać postępy. Natomiast jak skutecznie je formułować, aby służyły realnemu rozwojowi Twojej organizacji? W poniższym artykule przedstawiamy 5 prostych kroków, które pomogą Ci w wyznaczaniu celów biznesowych. Zaczniemy jednak od zrozumienia ich kluczowego znaczenia w strategii Twojego przedsiębiorstwa. Miłej lektury!

Cel biznesowy – co to jest?

Cel biznesowy jest wyraźnie sformułowaną intencją lub zamierzeniem do osiągnięcia w konkretnym terminie. To punkt odniesienia kierujący działaniami firmy, umożliwiający jednocześnie pomiar postępów i efektywności podjętych działań.

Dlaczego warto wyznaczać cele biznesowe firmy?

wyznaczanie celów biznesowych

Zdj 1. Wyznaczanie celów biznesowych – zalety z punktu widzenia autorów serwisu business.gov.au.

Wyznaczanie celów biznesowych odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu i rozwijaniu działalności. Powody, dla których warto wyznaczać cele w firmie:

Określenie kierunku firmy

Cele wskazują kierunek, w jakim powinna zmierzać Twoja firma. Dzięki temu wraz ze swoim zespołem skoncentrujesz się na najważniejszych działaniach pozwalających uzyskać efekty w perspektywie długofalowej.

Motywacja

Wyznaczone cele inspirują i motywują zarówno liderów, jak i pracowników. Dają poczucie celu i sprawiają, że ludzie czują się częścią większego przedsięwzięcia.

Podstawa do planowania

Cele umożliwiają tworzenie konkretnych planów działania, strategii i taktyk umożliwiających osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

Pomiar i ocena postępów

Ustalone cele stanowią punkt odniesienia, dzięki któremu można monitorować postępy, mierzyć efektywność działań i dokonywać niezbędnych korekt.

Podnoszenie efektywności

Starannie sprecyzowane cele pomagają zrozumieć, w obrębie jakiego sektora należy skoncentrować wysiłki i zasoby. Wiąże się to z większą efektywnością Twojej organizacji.

Podstawa do podejmowania decyzji

W obliczu wyzwań czy możliwości, cele biznesowe pomagają w podejmowaniu spójnych decyzji z długoterminową wizją Twojej firmy.

Motywacja dla zespołu

Kiedy pracownicy wiedzą, co firma chce osiągnąć, łatwiej im pracować zespołowo z myślą o wspólnych celach.

Rozwój i innowacje

Wyznaczenie ambitnych celów może skłonić organizację do poszukiwania nowych rozwiązań, innowacji i ciągłego rozwoju, a w konsekwencji wyskalowania budżetu operacyjnego.

Budowanie kultury osiągnięć

Firmy, które regularnie wyznaczają i osiągają cele, rozwijają kulturę osiągnięć. Takie podejście przyciąga talenty i buduje zaufanie wśród potencjalnych pracowników oraz klientów.

Jak wyznaczyć cele biznesowe w 5 prostych krokach?

Wyznaczanie celów biznesowych jest kluczem do sukcesu w prowadzeniu firmy z każdego sektora – zarówno usługowego, jak i e-commerce. Poniżej przedstawiamy 5 prostych kroków, które zdecydowanie ułatwią Ci ten proces.

KROK 1: Zrozumienie Misji i Wizji Firmy

Przed wyznaczeniem konkretnych celów powinieneś rozumieć główne założenia Twojej firmy, jej misję oraz długoterminową wizję. Cele muszą być spójne z określonymi wcześniej wytycznymi.

KROK 2: Analiza SWOT

Zbadaj mocne i słabe strony Twojego przedsiębiorstwa oraz potencjalne szanse i zagrożenia rynkowe. Dzięki temu zidentyfikujesz obszary wymagające uwagi.

swot- analiza

Zdj 2. Zasady analizy SWOT.

KROK 3: Ustalanie Specyficznych Celów (Metoda SMART)

Warto, żeby Twoje cele były:

 • konkretne,
 • mierzalne,
 • osiągalne.

Możesz w tym przypadku wykorzystać metodę SMART. Dobrym przykładem celu zaplanowanego zgodnie ze strukturami SMART jest zwiększenie sprzedaży o 10% w ciągu kolejnego kwartału.

Rozwinięcie metody SMART

Zdj 3. Rozwinięcie metody SMART przez serwis bplans.com

KROK 4: Określenie Priorytetów

Na podstawie zebranych informacji, określ, które cele są najważniejsze i w jakiej kolejności powinny być realizowane.

KROK 5: Tworzenie Planu Działania

Dla każdego celu opracuj konkretne kroki, które musisz podjąć, aby go zrealizować. Określ również terminy i osoby odpowiedzialne za wykonanie konkretnych kroków.

Rodzaje celów biznesowych – TOP 20

20 najczęściej spotykanych celów biznesowych:

1. cele przychodowe – zwiększenie przychodów o konkretną wartość lub procent;

2. cele rentownościowe – poprawa marży zysku lub osiągnięcie określonego poziomu zysku netto;

3. cele rynkowe – zdobycie większych udziałów rynkowych lub ekspansja na nowe rynki;

4. cele związane z klientami – zwiększenie bazy klientów, poprawa satysfakcji klienta lub redukcja wskaźnika odrzuceń (tzw. bounce rate);

5. cele produktowe – wprowadzenie nowego produktu na rynek lub poprawa istniejących produktów;

6. cele mierzalne i jakościowe – poprawa jakości produktu lub usługi do określonego standardu;

7. cele innowacyjne – wprowadzenie nowych technologii lub metod produkcji;

8. cele związane z zasobami ludzkimi – rekrutacja, szkolenie oraz rozwój pracowników;

9. cele operacyjne – zwiększenie wydajności, optymalizacja procesów;

10. cele ekologiczne – zredukowanie śladu węglowego, wprowadzenie zrównoważonych praktyk;

11. cele partnerskie – nawiązywanie nowych partnerstw biznesowych lub poprawa relacji z istniejącymi partnerami;

12. cele brandowe – budowanie świadomości marki lub poprawa wizerunku firmy;

13. cele związane z kulturą organizacyjną – budowanie kultury korporacyjnej opartej na wartościach i misji firmy;

14. cele obejmujące redukcję kosztów – zmniejszenie kosztów operacyjnych;

15. cele związane z inwestycjami – zdobycie finansowania lub osiągnięcie określonej stopy zwrotu z inwestycji;

16. cele technologiczne – modernizacja infrastruktury IT, wdrażanie nowych systemów;

17. cele związane z regulacjami – dostosowanie się do nowych przepisów prawnych czy norm branżowych;

18. cele obejmujące bezpieczeństwo – wzmocnienie bezpieczeństwa pracowników lub danych klientów;

19. cele społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – realizacja projektów społecznych, wspieranie społeczności lokalnych;

20. cele związane z lojalnością – budowanie programów lojalnościowych, zwiększenie liczby stałych klientów.

Cele firmy – jak ułatwić sobie ich wyznaczanie

Dobrze określone cele w firmie są niezbędne dla sukcesu Twojej firmy, natomiast ich wyznaczenie może być dużym wyzwaniem, jeśli nie dysponujesz odpowiednimi narzędziami oraz strategiami.

W celu ułatwienia całego procesu zdecyduj się na m.in.:

 • narzędzia i aplikacje – takie jak Trello, Asana czy Monday.com. Ułatwiają organizację, śledzenie postępów i współpracę z zespołem.
 • regularne przeglądy – ustal regularne meetingi zespołowe, aby omawiać postępy w realizacji celów, identyfikować wyzwania i dokonywać niezbędnych korekt.
 • szkolenia i warsztaty – inwestuj w szkolenia z zakresu wyznaczania celów dla siebie i Twojego zespołu. Umożliwi to zdobycie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do efektywnego wyznaczania celów.
 • określenie wizji długoterminowej – znając ogólny kierunek, w którym chcesz prowadzić firmę, łatwiej będzie Ci wyznaczać konkretniejsze cele krótkoterminowe.
 • delegowanie zadań – nie próbuj robić wszystkiego samemu. Polegaj na swoim zespole i powierzaj im odpowiedzialność za konkretne cele i zadania. Nawiąż w tym przypadku współpracę ze specjalistami w danej dziedzinie.
 • ustalenie kolejności priorytetów – określ, które cele są najważniejsze, a które mogą poczekać. Ułatwi to koncentrację na kluczowych rozwiązaniach.

Cele biznesowe – przykłady z różnych branż [TOP 5]

Przedstawiamy cele przedsiębiorstwa – przykłady w praktyce!

Zwiększenie konwersji na stronie:

 • cel – poprawa współczynnika konwersji o 2% w ciągu najbliższych 6 miesięcy;
 • przykład – optymalizacja procesu zakupowego, redukcja liczby kroków potrzebnych do finalizacji zamówienia i wprowadzenie bardziej intuicyjnego interfejsu, w celu maksymalizacji współczynnika konwersji.

Rozszerzenie oferty produktowej:

 • cel – wprowadzenie 50 nowych produktów do asortymentu w ciągu 3 miesięcy;
 • przykład – nawiązanie współpracy z dodatkowymi dostawcami i wzbogacenie oferty sklepu o nowe, popularne kategorie produktowe.

Poprawa lojalności klientów:

 • przykład – zwiększenie liczby powtarzających się zakupów od istniejących klientów o 10% w ciągu 6 miesięcy;
 • przykład – wdrożenie programu lojalnościowego z atrakcyjnymi rabatami i promocjami dla stałych klientów.

Optymalizacja logistyki i dostaw:

 • cel – skrócenie czasu dostawy o 24 godziny dla 80% zamówień w ciągu 4 miesięcy;
 • przykład – inwestycja w zaawansowane systemy zarządzania magazynem i nawiązanie współpracy z dodatkowymi firmami kurierskimi.

Rozszerzenie rynku działania:

 • cel – wprowadzenie sklepu na trzy nowe rynki zagraniczne w ciągu 12 miesięcy;
 • przykład – adaptacja strony pod kątem językowym, walutowym i kulturowym oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi partnerami logistycznymi, aby skutecznie wejść na rynki w Niemczech, Francji i Hiszpanii.

Podsumowanie

Wyznaczanie celów biznesowych jest kluczem do sukcesu w każdej branży, w tym w e-commerce. Określenie jasnych, mierzalnych celów pozwala na lepsze planowanie, monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii. Zadbaj również o właściwe zarządzanie i ocenę konkretnych celów, aby zagwarantować swojej firmie ciągły rozwój i ułatwić wypracowanie przewagi konkurencyjnej.

Pomożemy Ci wyznaczyć cele biznesowe. Skontaktuj się z nami i otwórz nowy rozdział swojego e-commerce!

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi [Wyznaczanie celów biznesowych w firmie]

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat wyznaczania celów biznesowych w firmie.

Dlaczego wyznaczanie celów biznesowych jest ważne?

Wyznaczanie celów biznesowych pozwala na skoncentrowanie zasobów i energii firmy w jednym kierunku. Ułatwia to planowanie, alokację zasobów oraz monitorowanie postępów. Cele określają, co dane przedsiębiorstwo chce osiągnąć, pomagając zespołowi pracować wspólnie ku realizacji tych zamierzeń.

Jakie cechy powinien mieć dobrze sformułowany cel biznesowy?

Dobrze sformułowany cel biznesowy powinien być konkretny, mierzalny, osiągalny i ograniczony czasowo (metoda SMART). Ułatwia to ocenę postępów oraz określenie, czy i kiedy cel został osiągnięty.

Czy cele długoterminowe firmy są ważniejsze niż krótkoterminowe?

Oba typy celów są ważne. Cele krótkoterminowe często stanowią etapy na drodze do osiągnięcia celów długoterminowych. Pomagają one w bieżącym monitorowaniu postępów, podczas gdy cele długoterminowe określają główną wizję i kierunek firmy.

Jakie narzędzia mogą pomóc w wyznaczaniu i monitorowaniu celów?

Wyznaczanie celów ułatwi Trello, Asana oraz Monday.com. Google Analytics 4 możesz wykorzystać z kolei do monitorowania osiągnięć związanych z ruchem na stronie lub konwersją (w zakładce „Zdarzenia” lub „Cele”).

Czy każdy dział w firmie powinien mieć swoje cele biznesowe?

Tak, każdy dział powinien mieć własne, specyficzne cele, wspierające ogólną misję i wizję firmy. Pomaga to w lepszej koordynacji działań i zapewnia, że wszystkie sektory Twojej organizacji pracują w jednym kierunku.

Jak często powinno się przeglądać i aktualizować cele biznesowe?

Aktualizacja i przegląd celów biznesowych powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Wiele natomiast zależy od dynamiki rozwoju Twojego sektora.

Co robić, gdy określony cel biznesowy nie został osiągnięty?

Brak osiągnięcia danego celu powinno Cię skłonić do analizy przyczyn. Należy ocenić w tym przypadku, czy cel był realistyczny, czy zasoby zostały odpowiednio ulokowane, a także czy strategia była właściwa. Na podstawie tej analizy dostosujesz podejście i ustalisz nowe działania.

Czy cele biznesowe powinny być związane tylko z finansami?

Nie. Pomimo tego, że cele finansowe są ważne, równie istotne mogą być cele związane z jakością produktu, satysfakcją klienta, rozwojem zespołu czy innowacyjnością.

Czy pracownicy powinni być zaangażowani w proces wyznaczania celów?

Angażowanie pracowników w proces wyznaczania celów może przynieść liczne korzyści; w tym większe zaangażowanie w realizację tych osiągnięć i lepsze zrozumienie kierunku przedsiębiorstwa.

Jakie są największe błędy podczas wyznaczania celów biznesowych?

Największe błędy podczas wyznaczania celów biznesowych: stawianie niejasnych lub nierealnych wytycznych oraz brak regularnego monitorowania postępów na etapie realizacji.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt