fbpx

Analiza PEST – czym jest i na co pozwala? Poznaj najważniejsze etapy!

Analiza PEST jest kluczowym elementem badania rynku, pozwalającym na kompleksowe zrozumienie czynników zewnętrznych wpływających na działalność Twojego przedsiębiorstwa. Skrót PEST obejmuje 4 główne aspekty – Polityczne, Ekonomiczne, Społeczne oraz Technologiczne. Wstępna analiza tych czynników umożliwia przedsiębiorstwom identyfikację istotnych zagrożeń i szans, które mogą wpłynąć na ich strategię biznesową. Czynniki polityczne skupiają się na regulacjach rządowych i stabilności politycznej, ekonomiczne obejmują trendy gospodarcze i zmiany cen, a społeczne odnoszą się do zachowań konsumentów i trendów społecznych. Chcesz dowiedzieć się więcej? Koniecznie przeczytaj ten artykuł! Miłej lektury!

Analiza PEST – co to jest?

We wstępie napisaliśmy, że analiza PEST obejmuje cztery główne czynniki. Mogą one jednak ulec zwiększeniu, poprzez wyróżnienie czynnika środowiskowego (Environment) – wówczas mamy do czynienia z analizą PEEST lub PESTLE. Ponadto, jak podaje serwis Wikipedia, w zależności od specyfiki Twojej branży oraz sytuacji rynkowej, można dodać element Legal (PESTLE lub PESTEL) lub czynniki międzynarodowe (International).

pest co to jest

Zdj 1. Czym jest analiza PEST – definicja serwisu Wikipedia.

Z kolei analiza czynników technologicznych pozwala na zrozumienie wpływu nowych technologii na branżę i sposoby, w jakie mogą one zmienić sposób działania przedsiębiorstwa. Dzięki wszechstronnej analizie PEST, firmy mogą lepiej przewidywać zmiany na rynku i dostosowywać swoje strategie, aby osiągnąć sukces w dynamicznym środowisku biznesowym.

PEST marketing – cele

PEST marketing (inaczej analiza PEST) wyróżnia się kilkoma głównymi celami, pomagającymi przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć i dostosować przyjęte struktury do regularnie zmieniających się warunków rynkowych.

Spośród najważniejszych celów możemy wymienić m.in.:

Identyfikacja szans i zagrożeń

Celem analizy PEST jest sprawna identyfikacja istotnych szans, które mogą zaistnieć w danym otoczeniu politycznym, ekonomicznym, społecznym i technologicznym.

Prognozowanie trendów rynkowych

Analiza PEST pozwala zweryfikować trendy i zmiany rynkowe. Jest to kluczowym aspektem pod kątem podejmowania odpowiednich decyzji marketingowych oraz biznesowych.

Adaptacja strategii marketingowej

Na podstawie wyników analizy PEST, przedsiębiorstwa dostosowują swoje strategie marketingowe do zmieniających się warunków biznesowych, aby zminimalizować wpływ negatywnych czynników, jednocześnie podkreślając korzystne.

Lepsze zrozumienie klientów i ich potrzeb

Analiza społeczna pozwala zrozumieć:

 • zachowania konsumentów,
 • preferencje biznesowe,
 • trendy społeczne.

Dzięki temu można tworzyć bardziej ukierunkowane i skuteczne kampanie marketingowe.

Świadomość konkurencyjności rynku

Badanie aspektów politycznych, ekonomicznych i technologicznych pomaga zrozumieć, jakim poziomem przewagi konkurencyjnej dysponują inne firmy na rynku, a także jakie potencjalne bariery mogą w tym przypadku występować.

Planowanie rozwoju produktów i usług

Analiza PEST pozwala zidentyfikować potrzeby rynkowe, czego efektem może być lepsze dopasowanie oferty produktów i usług do oczekiwań klientów.

Zapobieganie ryzyku

Za sprawą identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z czynnikami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i technologicznymi, przedsiębiorstwa podejmują działania zapobiegawcze, minimalizując ryzyko wystąpienia niekorzystnych sytuacji.

Analiza PEST – czynniki technologiczne, społeczno-kulturowe, ekonomiczno-gospodarcze i polityczno-prawne [TABELA]

Poniżej przedstawiamy tabelę związaną z analizą PEST obejmującą czynniki oraz przykłady. 

W tabeli poruszymy cztery kategorie: czynniki technologiczne, społeczno-kulturowe, ekonomiczno-gospodarcze oraz polityczno-prawne.

KATEGORIA CZYNNIKI PRZYKŁADY
Technologiczne Poziom innowacyjności w branży Postęp technologiczny w produkcji
Tempo zmian technologicznych Rozwój sztucznej inteligencji
Dostępność nowych technologii Wprowadzenie Internetu rzeczy (loT)
Bezpieczeństwo cyfrowe i ochrona danych Częstsze ataki hakerskie na firmy
Automatyzacja procesów i robotyzacja Zastosowanie robotów w magazynach i produkcji
Społeczno-kulturowe Trendy konsumenckie i preferencje Rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia i ekologią
Demografia i struktura wiekowa społeczeństwa Starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na rynki związane z opieką medyczną
Zmiany w stylach życia i wartościach kulturowych Wzrost znaczenia pracy zdalnej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
Edukacja, świadomość społeczna i zdrowie publiczne Popularyzacja edukacji online i zdalne konsultacje medyczne
Ekonomiczno-gospodarcze Wzrost gospodarczy i prognozy ekonomiczne Niskie stopy bezrobocia i rosnące wynagrodzenia
Poziom inflacji i stopy procentowe Niskie stopy procentowe wspierające wzrost inwestycji
Polityka fiskalna i regulacje ekonomiczne Wprowadzenie nowych zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw
Globalizacja i wymiana handlowa Rosnący protekcjonizm w niektórych krajach
Polityczno-prawne Stabilność polityczna i bezpieczeństwo kraju Zmiany w rządzie i ich wpływ na politykę gospodarczą
Obowiązujące prawo i regulacje branżowe Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
Polityka podatkowa i subsydia Obniżenie stawki podatku dochodowego dla małych przedsiębiorstw
Sytuacja geopolityczna i relacje międzynarodowe Konflikty handlowe między krajami

Gdzie szukać informacji do analizy PEST? – 9 propozycji

Informacje do analizy PEST można znaleźć, decydując się na weryfikację takich źródeł jak:

 • Raporty i analizy rządowe – rządy na różnych poziomach (krajowym, regionalnym, lokalnym) często publikują raporty i analizy dotyczące różnych aspektów politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych.
 • Biura statystyki – narodowe biura statystyki publikują dane i raporty dotyczące różnych wskaźników ekonomicznych i społecznych (np. PKB, inflacja, bezrobocie, demografia).
 • Raporty branżowe i analizy rynku – zawierają informacje na temat trendów, zmian regulacyjnych, technologicznych i społecznych, wpływających na dany sektor.
 • Organizacje międzynarodowe – zwróć w szczególności uwagę na instytucje takie jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Publikowanie raporty dotyczą przede wszystkim gospodarki, polityki oraz społeczeństwa na skalę międzynarodową.
 • Prasa i media – czytanie aktualnych wiadomości i analiz w prasie, czasopismach biznesowych oraz portalach informacyjnych może dostarczyć wglądu w bieżące wydarzenia i ich wpływ na różne sektory.
 • Badania akademickie – badacze regularnie publikują artykuły naukowe dotyczące różnych aspektów politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych. Tego typu literatura dostarcza wiarygodnych i wyczerpujących informacji.
 • Konsultanci i eksperci – konsultanci biznesowi oraz eksperci w różnych dziedzinach udostępniają istotne informacje związane z analizą PEST. Ich raporty i opinie są bardzo wartościowe.
 • Organizacje branżowe i stowarzyszenia – organizacje zrzeszające firmy z danej branży często publikują raporty, badania i analizy, dostarczające cennych informacji dotyczących trendów i wyzwań w danej dziedzinie.
 • Bazy danych i statystyki międzynarodowe – World Bank Data, Eurostat czy też United Nations Statistics Divisions gromadzą i udostępniają statystyki dotyczące wielu aspektów politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz technologicznych z całego świata.

Warto również wspomnieć, iż dostęp do najnowszych informacji i analiz prowadzonych przez ekspertów może zapewnić uczestnictwo w konferencjach i seminariach poświęconych danej branży lub konkretnej tematyce.

Jak przeprowadzić analizę PEST? Przykład w 5 krokach!

W pierwszej kolejności należy określić zakres analizy. Następnie rekomendujemy zdefiniować czynniki PEST i przejść do zbierania danych. Ostatnim krokiem będzie analiza i ocena oraz wyciągnięcie wniosków i podjęcie odpowiednich działań.

Krok 1 – określenie zakresu analizy

Zdecyduj, na jakiej skali przeprowadzisz analizę PEST. Zastanów się, czy chodzi o analizę całej firmy, konkretnego projektu, czy może nowego rynku, na którym chcesz działać.

Krok 2 – identyfikacja czynników PEST

Wskaż czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, które mogą wpłynąć na Twoją organizację lub projekt. Może to wyglądać następująco:

 • czynniki polityczne – stabilność polityczna, prawo pracy, polityka podatkowa, regulacje handlowe, stabilność rządu;
 • czynniki ekonomiczne – inflacja, stopa bezrobocia, PKB, kursy walut, dostępność kredytu, sytuacja gospodarcza kraju;
 • czynniki społeczne – demografia, zmiany w preferencjach konsumentów, styl życia, zdrowie i bezpieczeństwo, trendy konsumenckie;
 • czynniki technologiczne – tempo postępu technologicznego, innowacje, dostępność technologii, poziom automatyzacji.

Krok 3 – Zbieranie danych

Gromadź dane dotyczące każdego z identyfikowanych czynników. Zachęcamy do skorzystania z różnych źródeł informacji (np. raportów branżowych, danych statystycznych, analizy rynku, badań ankietowych oraz publikacji naukowych).

Krok 4 – Analiza i ocena

Przeanalizuj zebrane dane i oceń wpływ poszczególnych czynników PEST na Twoją organizację lub projekt. Skoncentruj się na identyfikacji szans i zagrożeń, wynikających z tych czynników. Zastanów się, jakie korzyści lub wyzwania określają różne aspekty makrootoczenia.

analiza - ocena

Zdj 2. Definicja makrootoczenia.

Krok 5 – Wnioski i działania

Na podstawie przeprowadzonej analizy, wyciągnij wnioski i określ, jakie działania można podjąć, aby wykorzystać szanse lub zmierzyć się z zagrożeniami. Jeżeli chcesz dodatkowo zwiększyć szanse na sukces swojego przedsiębiorstwa, uwzględnij wszystkie wymienione czynniki PEST w procesie decyzyjnym.

Analiza PEST – podsumowanie

Analiza PEST pozwala na ocenę makrootoczenia biznesu, uwzględniając czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz technologiczne. Dzięki temu narzędziu, firmy mogą przewidywać zmiany rynkowe oraz dostosowywać swoją strategię do dynamicznie zmieniających się warunków. Szczególnie cenne jest to w kontekście globalizacji, kiedy zmienne makrootoczenia pochodzą z różnych części świata. 

Dla przykładu – innowacje technologiczne tworzą nowe rynki lub zasady, a zmiany polityczne wpływają na regulacje i politykę handlową. W rezultacie, analiza PEST to klucz do efektywnego zarządzania strategicznego w złożonym i nieprzewidywalnym środowisku biznesowym.

Znaczenie analizy PEST dobrze tłumaczy również zagraniczny serwis MindTools.

key points

Zdj 3. Znaczenie analizy PEST według serwisu MindTools.

Potrzebujesz pomocy w analizie PEST? A może zależy Ci również na wypromowaniu Twojej firmy w Internecie? W takim razie napisz do nas maila lub zadzwoń. Chętnie pomożemy wprowadzić Twój biznes na wyższy poziom. Zespół Carted pozostaje do dyspozycji.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi [Analiza PEST]

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat analizy PEST?

Co to jest analiza PEST?

Analiza PEST to narzędzie strategiczne używane przez przedsiębiorstwa i organizacje do oceny elementów zewnętrznych, wpływających na ich działalność. Skrót PEST pochodzi od czterech głównych kategorii czynników: politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych.

Jakie są korzyści wynikające z przeprowadzenia analizy PEST?

Przeprowadzenie analizy PEST pozwala przedsiębiorstwom zrozumieć otoczenie, w którym działają, zidentyfikować kluczowe trendy i szanse, a także przewidywać potencjalne zagrożenia. Dzięki temu mogą lepiej dostosować swoje strategie biznesowe, unikać ryzyka i podejmować bardziej świadome decyzje.

W jaki sposób analiza PEST pomaga w planowaniu strategicznym?

Analiza PEST dostarcza istotnych informacji o makrośrodowisku, które może mieć wpływ na działalność organizacji. Umożliwia identyfikację kluczowych zagrożeń i szans, zrozumienie zmian na rynku, jak również lepsze dostosowanie strategii biznesowych do aktualnych warunków. Dzięki temu firma może skuteczniej konkurować i osiągać sukces w dynamicznym otoczeniu gospodarczym.

Jak często należy przeprowadzać analizę PEST?

Częstotliwość przeprowadzania analizy PEST zależy od specyfiki branży i stopnia zmienności otoczenia. W zależności od potrzeb, może to być roczne, półroczne lub kwartalne działanie. Ważne jest regularne monitorowanie czynników zewnętrznych, aby firma była świadoma nowych trendów, zmian politycznych czy ekonomicznych, które mogą mieć wpływ na jej działalność.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt